Дубовик Юрик Вища Математика Навчальний Посібник скачать

      Комментарии к записи Дубовик Юрик Вища Математика Навчальний Посібник скачать отключены

Уважаемый гость, на данной странице Вам доступен материал по теме: Дубовик Юрик Вища Математика Навчальний Посібник скачать. Скачивание возможно на компьютер и телефон через торрент, а также сервер загрузок по ссылке ниже. Рекомендуем также другие статьи из категории «Шаблоны».

Дубовик Юрик Вища Математика Навчальний Посібник скачать.rar
Закачек 703
Средняя скорость 1322 Kb/s

Дубовик Юрик Вища Математика Навчальний Посібник скачать

Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища математика: Навчальний посібник. – К., 2005. – 648с.
У посібнику розглянуто питання з таких розділів вищої математики, як векторна алгебра й аналітична геометрія; диференціальне й інтегральне числення; функції багатьох змінних; диференціальні рівняння; ряди; кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли.
Теоретичний матеріал відповідає навчальній програмі з курсу вищої математики і супроводжується достатньою кількістю прикладів і задач. Особливу увагу приділено прикладній і практичній спрямованості курсу.

Частина 1
Your browser does not seem to support iframes. Click here to read this PDF.

2.4. Інтеграл із змінною верхньою межею. Формула Ньютона — ЛейбнІца 376
2.5. Методи обчислення визначених інтегралів ……………..380
2.6. Невласні інтеграли …………………..
2.7. Наближене обчислення визначених інтегралів………………
Завдання для самоконтролю ………………..
§ 3. Деякі застосування визначеного інтеграла…………….
3.1. Обчислення площ плоских фігур ……………….
3.2. Довжина дуги………………..405
3.3. Об’єм тіла ………………….406
3.4. Площа поверхні обертання ………………..408
3.5. Обчислення роботи ………………409
3.6. Обчислення тиску рідини на вертикальну пластину …………….411
Завдання для самоконтролю……………….411
§ 4. Інтеграли, залежні від параметрів. Гамма- і бета-функції…………..412
4.1. Інтеграли, залежні від параметрів ……………….412
4.2. Гамма- і бета-функції …………………417
Завдання для самоконтролю ………………..420
Глава 8. Звичайні диференціальні рівнягні ……………..421
§1. Диференціальні рівняння першого порядку………………421
1.1. Загальні поняття та означення. Задача Коші. Геометричний зміст диференціального рівняння …………421
1.2. Диференціальні рівняння з відокремлюваними змінними …………427
1.3. Однорідні диференціальні рівняння ……………………..430
1.4. Лінійні диференціальні рівняння ……………..433
1.5. Рівняння, які зводяться до лінійних. Рівняння Бернуллі та Ріккаїі…..435
1.6. Рівняння в повних диференціалах. Інтегруючий множник………438
1.7. Диференціальні рівняння, нерозв’язуваиі відносно похідної. Рівняння Лагранжа і Клеро …………441
1.8. Наближене розв’язування диференціальних рівнянь методом Ейлера…….445
1.9. Деякі застосування диференціальних рівнянь першого порядку ………446
Завдання для самоконтролю ………………………………..450
§ 2. Диференціальні рівняння вищих порядків……………………..451
2.1. Основні поняття і означення. Задача Коші……………………..451
2.2. Диференціальні рівняння гг-го порядку, які Інтегруються в квадратурах……453
2.3. Диференціальні рівняння, які допускають пониження порядку ….. 455
Завдання для самоконтролю ……………….460
§ 3. Лінійні диференціальні рівняння вищих порядків…………..460
3.1. Основні означення і поняття …………460
3.2. Лінійні однорідні диференціальні рівняння другого порядку……….461
3.3. Лінійні неоднорідні рівняння другого порядку…………466
3.4. Метод варіації довільних сталих ……………467
Завдання для самоконтролю………….469
§ 4. Лінійні диференціальні рівняння із сталими коефіцієнтами ….470
4.1. Лінійні однорідні рівняння другого порядку із сталими коефіцієнтами…..470
4.2. Неоднорідні диференціальні рівняння другого порядку із сталими коефіцієнтами. Рівняння із спеціальною правою частиною …………….473
4.3. Лінійні диференціальні рівняння п-го порядку …………………478
Завдання для самоконтролю ………………………………….482
§ 5. Диференціальні рівняння коливань…………………………….483
5.1. Вільні гармонічні коливання ………………………………483
5.2. Вимушені коливання. Резонанс………………………………485
Завдання для самоконтролю …………………………..486
§ 6. Системи диференціальних рівнянь ……………..487
6.1. Нормальні системи рівнянь ………………………………..488
6.2. Системи лінійних диференціальних рівнянь із сталими коефіцієнтами…..491
Завдання для самоконтролю …………….493
Глава 9. Ряди ………………493
§ 1. Числові ряди …………….494
1.1. Основні поняття та означення. Геометрична прогресія. Гармонічний ряд ………….494
1.2. Найпростіші властивості числових рядів …………………496
1.3. Знакододатні ряди. Достатні ознаки збіжності ………..498
1.4. Ряди, в яких знаки членів строго чергуються. Ознака Леибніца …..500
1.5. Знакозмінні ряди. Абсолютна і умовна збіжності ……. 507
1.6. Поняття про числові ряди з комплексними членами…………….509
Завдання для самоконтролю ……………..510
§2. Степеневі ряди ……………..512
2.1. Функціональні ряди. Поняття рівномірної збіжності. Ознака Ьеиєр-штрасса ………….512
2.2. Поняття степеневого ряду. Теорема Абеля. Інтервал та радіус збіжності степеневого ряду …….
2.3. Властивості степеневих рядів ………..
2.4. Ряд Тейлора …………
2.5. Розкладання елементарних функцій в ряд Маклорена…….
2.6. Наближені обчислення за допомогою степеневих рядів……..
2.7. Рівняння і функції Бесселя ……………531
2.8. Поняття про степеневі ряди в комплексній області. Формули Ейлера…….534
Завдання для самоконтролю …………………536
§ 3. Ряди Фур’е ………………….536
3.1. Гармонічні коливання …………….
3.2. Тригонометричний ряд Фур’е. Коефіцієнти Фур’е ……………540
3.3. Ряд Фур’е для парних і непарних функцій …………545
3.4. Ряд Фур’е для 2/-періодичної функції …………………………547
3.5. Ряди Фур’е для функцій, заданих на відрізку [0; І] або на відрізку [а; Ь]…….549
3.6. Комплексна форма ряду Фур’е ………………551
3.7. Ряд Фур’е за ортогональною системою функцій …………..553
Завдання для самоконтролю ……………556
§ 4. Інтеграл та перетворення Фур’е ……………557
4.1. Інтеграл Фур’е …………….557
4.2. Інтеграл Фур’е для парних і непарних функцій …………….560
4.3. Інтеграл Фур’е в комплексній формі. Перетворення Фур’е……….562
Завдання для самоконтролю ……………564
Глава 10. Кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли ………….564
§ 1. Подвійний інтеграл …………….564
1.1. Задачі, що приводять до поняття подвійного інтеграла …………564
1.2. Поняття подвійного інтеграла. Умови його існування та властивості…….566
1.3. Обчислення подвійного інтеграла ……………..569
1.4. Заміна змінних у подвійному інтегралі. Подвійний інтеграл у полярних координатах ………….574
1.5. Застосування подвійних інтегралів до задач геометрії …………..577
1.6. Застосування подвійного інтеграла до задач механіки………..581
Завдання для самоконтролю …………………….583
§ 2. Потрійний інтеграл ……………………………………….585
2.1. Поняття потрійного інтеграла. Умови його існування та властивості….585
2.2. Обчислення потрійного інтеграла …………………………..587
2.3. Заміна змінної в потрійному інтегралі ………………………589
2.4. Деякі застосування потрійного інтеграла …………………….592
Завдання для самоконтролю ………………………………..594
§ 3. Криволінійні інтеграли ……………………………………595
3.1. Поняття криволінійного інтеграла першого роду (по довжині дуги) 595
3.2. Обчислення криволінійних інтегралів першого роду …………….598
3.3. Застосування криволінійного інтеграла першого роду …………….599
3.4. Поняття криволінійного Інтеграла другого роду (по координатах). Фізичний зміст …………601
3.5. Обчислення та застосування криволінійного інтеграла другого роду……603
3.6. Зв’язок між криволінійними інтегралами першого і другого роду…
3.7. Формула Гріпа …………
3.8. Умови незалежності криволінійного інтеграла від форми шлях) інтегрування……..
3.9. Інтегрування повних диференціалів. Первісна функція………….
Завдання для самоконтролю……………..
§ 4. Поверхневі інтеграли………………..
4.1. Поверхневі інтеграли першого роду…………….
4.2. Поверхневі інтеграли другого роду………………
4.3. Формула Петроградського — Гаусса………………
4.4. Формула Стокса……………..
Завдання для самоконтролю …………..
Список рекомендованої і використаної літератури………….
Предметний покажчик ……………

Частина 2
Your browser does not seem to support iframes. Click here to read this PDF.

Підготував: Болюбаш Ю.Я.

Скачати

Частина 1

Частина 2

Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища математика: Навч. посібник. – К.: А.С.К., 2005. – 648с.

У посібнику розглянуто питання з таких розділів вищої математики, як векторна алгебра й аналітична геометрія; диференціальне й інтегральне числення; функції багатьох змінних; диференціальні рівняння; ряди; кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли.
Теоретичний матеріал відповідає навчальній програмі з курсу вищої математики і супроводжується достатньою кількістю прикладів і задач. Особливу увагу приділено прикладній і практичній спрямованості курсу.
Для студентів технічних і технологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.


Статьи по теме